Obchodní podmínky

Otevřeli jste internetový katalog firem Elsemp cz s.r.o., Elsemp s.r.o. a INTART s.r.o.. Tento katalog slouží aj jako ponukový list našeho internetového obchodu - e-shopu. Zboží můžete objednat a zakoupit přímo ze skladu jmenovaných firem.

Informace o zboží

Základní informace o zboží jsou uvedené přímo u jednotlivých položek. V mnohých případech se jedná o zboží, které

 je luxusního charakteru, běžně není  na skladě a je ho třeba  objednat
 je technicky specifické a vyžaduje další dodatečné technické informace,
 je možné modifikovat a upravovat na základě požadavků zákazníka,
 má speciální požadavky na dopravu a instalaci.

Z těchto důvodů je vhodné, aby si zájemce o zboží vyžádal informace na e-mailové adrese elsemp@stonline.sk nebo intart1@stonline.sk anebo na telefonním čísle 00421 905 645 938.

Zboží, které je běžně skladem je označené následovně: "skladem" .

Zboží, které je výlučně na objednávku je označené následovně: "na obj. xy týdnů" .

Neostýchejte se oslovit nás osobně.  Jsme tu pro Vás, náš čas je vyhrazený pro Vás. Nejsme neosobní e-shop ani stroj na peníze. Chceme s vámi mluvit. Kvalitní, komplexní a pravdivou informovaností, společně předejdeme nedorozuměním a zklamáním.

Objednávání zboží

V případě zájmu, je možné zboží objednat těmito způsoby:
- písemne na e-mailových adresách elsemp@stonline.sk nebo intart1@stonline.sk,

- prostřednictvím instrumentária e-shopu,
- poštou na adrese  ELSEMP s.r.o. /INTART s.r.o./, Malinová 8, 811 04 Bratislava, Slovenská republika,
- telefonicky na číslech 00421 905 645938, 00421 905 607898,
- osobní návštěvu je nutné dojednat předem.

O možnostech a termínech dodávky bude zákazník informovaný v nejkratším možném čase.

Upozornění: Zboží, které se běžně nedrží na skladě z důvodu, že je luxusního charakteru nebo málo poptávané bude objednané až po zaplacení zálohové platby ve výši 70% z konečné maloobchodní ceny.

Objednávku zboží, které se běžně nedrží na skladě a je na speciální objednávku v zásadě není možné stornovat.

Objednávku zboží, které se běžně nachází na skladě, je možné stornovat. Prodávající si vyhrazuje právo na náhradu zbytečně vynaložených nákladů.

Dodání zboží

Dodání zboží bude vykonané na základě dohody s kupujícím, poštou, kurýrní službou nebo rozvozem firemní dopravou v závislosti na charakteru objednaného zboží /jeho fyzikálních vlastnostech, nároků na instalaci, velikosti, objemu, počtu kusů/ jako i jeho ceny a způsobu platby za zboží.

Orientační ceny balného a poštovného:
Hodiny nástěnné              80.-Kč bez DPH
Hodiny kyvadlové           150.-
Globusový bar                 200.-
Vinotéka                         130-250.-

Podlahové hodiny, koupelnový nábytek, dodávky v celkové ceně vyšší než 7500 Kč bez DPH budou dodané bezplatně na adresu v rámci Slovenské republiky a Moravy. Cena za dopravu do zbytku České republiky se dohodne individuálně.

Platba za zboží

Způsob platby za objednané zboží bude dohodnutý individuálně v jednotlivých případech.

V případe zboží odeslané poštou anebo kurýrem se přednostně uplatňuje platba předem na účet nebo platba při převzetí zboží odeslaného na dobírku.

Při dodávce dopravou prodávajícího nebo osobním odběre, je možná platba v hotovosti.

Upozornění: Při objednávce zboží, které se běžně nedrží na skladě, se vyžaduje zálohová platba ve výši 70% z konečné maloobchodní ceny zboží.

Reklamace zboží

Při prodeji zboží platí příslušné ustanovení Občanského zákoníku.

Na všechno nabízené zboží se poskytuje záruka 24 měsíců od převzetí.

Případné reklamace budou řešeny individuálně vzájemnou dohodou při zachovaní zákonných práv kupujícího.

Naše krédo: Vždy se chceme dohodnout. Slušný zákazník u nás nikdy nebude tahat za kratší konec.

 

 

 

Ochrana osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

PREVÁDZKOVATEĽ

Elsemp cz s r.o.

Tř. Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín

elsemp@stonline.sk

Tel. : 00421 905 645 938, 00421 905 607 898, 00421 2 4342 8694

 

Rozsah osobných údajov

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).

Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.

Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili.

Záznamy e-mailovej komunikácie,  prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.

Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.

 

Účely spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

Právne základy spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:

 • Je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu)

 

 • Alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom

 

 • Alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

Kategórie príjemcov

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • Kuriérske a prepravné spoločnosti
 • Marketingové agentúry a call centrá
 • Poskytovatelia IT služieb a telekomunikační operátori
 • Advokátske a právne kancelárie
 • Znalci a súdni znalci
 • Inkasné spoločnosti a exekútori
 • Súdy a orgány činné v trestnom konaní
 • Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia

Doba uschovávania osobných údajov.

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 36 mesiacov od jeho udelenia.
 • V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 • V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

Vaše práva ako dotknutých osôb

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

 • Máte právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania. 
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na
 • zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

 

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna)

fax: +420 234 665 444

web: https://www.uoou.cz

E-mail: posta@uoou.cz

 

Kde a ako môžete svoje práva uplatniť

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne 00421 905 645 938, písomne na adrese Elsemp cz, s r.o., Tŕ. Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín alebo e-mailom elsemp@stonline.sk

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

Kontaktné informácie ZODPOVEDNEJ OSOBY

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle 00421 905 645 938, písomne na adrese Ing.Ján Pravda, Elsemp cz. s. r.o., Tř. Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín alebo e-mailom na adrese elsemp@stonline.sk

 

Tieto informácie a zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25. 5. 2018

 

Formulár
E-SHOP / Nákupní košík